اعلام رضایت مدیران از آزاد راه امیرکبیر

مدیران هلدینگ آتیه صبا و مدیران شرکت آزاد راه امیرکبیر به همراه مدیر کل بهره برداری آزاد راهها از آزاد راه قم کاشان بازدید کردند
این بازدید که به صورت میدانی انجام شد سبب اعلام رضایت نسبی مدیران از آغاز فرایند بهسازی آزاد راه امیرکبیر گردید