جلسه بررسی عملکرد و پیش بینی برنامه و بودجه

جلسه هیئت مدیره شرکت آزاد راه امیرکبیر

جلسه بررسی عملکرد شش ماهه اول و پیش بینی برنامه و بودجه شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ با حضور هیات مدیره و مدیران هلدینگ آتیه صبا و مدیرعامل و معاونین شرکت آزاد راه امیرکبیر، جلسه بررسی عملکرد شش ماهه اول و پیش بینی برنامه و بودجه شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ برگزار شد