فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی (شماره 1-1400)

جهت مشاهده و بارگیری فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی شرکت آزادراه امیرکبیر بر روی فایل زیر کلیک کنید.

 

فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی (شماره 1-1400)