مزایده عمومی تابلوهای تبلیغاتی موجود در عوارضی های قم و کاشان و طول مسیر آزادراه

آگهی مزایده عمومی شرکت امیرکبیر

 

 

 

جهت مطالعه بهتر آگهی مزایده و شرایط شرکت در مزایده تابلوهای تبلیغاتی شرکت آزادراه امیرکبیر فایل زیر را بارگیری و مشاهده فرمایید.

 

1-converted