مزایده عمومی تابلوهای تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومی شرکت امیرکبیر

جهت مطالعه بهتر آگهی مزایده و شرایط شرکت در مزایده تابلوهای تبلیغاتی شرکت آزادراه امیرکبیر فایل زیر را بارگیری و مشاهده فرمایید.

 

فراخوان مزایده عمومی تابلو ها