آگهی مزایده عمومی فروش گاردریل ها و آهن آلات مازاد و ضایعاتی

آگهی مزایده عمومی فروش گاردریل ها و آهن آلات مازاد و ضایعاتی

شرکت آزاد راه امیرکبیر(قم – کاشان) در نظر دارد حدود ۳۰۰ تن از  گاردریل ها و آهن آلات مازاد و ضایعاتی خود را از طریق مزایده به فروش رساند. از متقاضیان واجد الشرایط خواهشمند است حداکثر تا روز شنبه مورخ  ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ به آدرس کارگاه این شرکت واقع در قم- عوارضی قم کاشان جهت بازدید مراجعه و پیشنهاد قیمت خود را حداکثر تا روز یکشنبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ طی سه فقره پاکت الف، ب و ج به دفاتر شرکت تحویل نمایند.

محتویات پاکات:

پاکت الف- یک فقره چک تضمین شده بانکی معادل ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل دویست میلیون تومان) در وجه شرکت آزادراه امیرکبیر به شماره حساب ۹۲۶۷۵۴۳۸۲۶ بانک ملت شعبه زبرجد.

پاکت ب- حاوی پیشنهاد قیمت متقاضی.

پاکت ج – اوراق هویتی:

اشخاص حقیقی (کپی شناسنامه ، کارت ملی ، آدرس)

اشخاص حقوقی(اساسنامه ، روزنامه رسمی و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان مجاز امضاء)

۱- بازگشایی پاکات دریافتی در روز سه شنبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ در محل دفتر مرکزی این شرکت انجام خواهد پذیرفت.

۲-بدیهی است هزینه های مرتبط با بارگیری و حمل به عهده خریدار خواهد بود.

۳- هزینه چاپ و انتشار آگهی  به همراه کارشناسی برعهده برنده مزایده می­باشد.

۴- در صورت امتناع برنده اول از معامله ، سپرده مذکور به نفع شرکت ضبط خواهد شد و با نفر دوم معامله انجام می گردد. در صورت امتناع نفر دوم از معامله ، سپرده وی نیز ضبط می گردد.

۵-شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

۶-:برنده مزایده می بایست ظرف همان روز یا حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ وجه مزایده را به صورت علی الحساب و براساس اعلام به حساب شرکت واریز و نسبت به حمل اقدام نماید. بدیهی است پس از مشخص شدن وزن قطعی در مراحل بارگیری و باسکول مبلغ  قطعی براساس قیمت برنده شده لحاظ و تسویه خواهد گردید.

۷- نشانی محل­های تحویل اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات :

* دﻓﺘﺮ مرکزی: تهران -خیابان پاسداران – خیابان شهید حجت سوری-پلاک ۵ – طبقه ۴ مرکزی  ،  ﺗﻠﻔﻦ: ۰۲۱۲۶۶۵۲۶۸۷

** دﻓﺘﺮ ﻗﻢ: ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻋﻮارﺿﯽ ﻗﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﺷﺎن، ﺗﻠﻔﻦ: ۰۲۵۳۶۵۵۱۵۱۴

 

شرکت آزادراه امیرکبیر (قم کاشان) (سهامی خاص)