فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی (شماره ۱-۱۴۰۱)

فایل آگهی در روزنامه ایران روز یکشنبه هفدهم مهرماه ۱۴۰۱ جهت مشاهده: فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی (شماره ۱-۱۴۰۱)