آگهی مزایده عمومی خودرو

آگهی مزایده عمومی شرکت امیرکبیر

مزایده عمومی خودرو شرکت آزادراه امیرکبیر (قم-کاشان)

جهت مشاهده آگهی خودرو در روزنامه ایران مورخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۰ فایل زیر را بارگیری نمایید:

آگهی مزایده عمومی خودرو