سارا پرتوی
کارشناسی ارشد عمران

رئیس هیات مدیره

فرامرز امیریان
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره

حامد عباسی نامی
دکتری کارآفرینی

عضو هیات مدیره