لیست اسناد

مجموعه ضوابط حفظ و صیانت از حریم راهها

کتاب حاضر حاصل سالها تلاش، مطالعه، تجربه و اقدامات کارشناسی و حقوقی در زمینه مســـائل و مقررات مربوط به حریم راهها و همچنین بخشنامه ها و دســـتورالعملهای ابلاغی میباشد

متمم دستورالعمل ایمن سازی ابتدا و انتهای حفاظهای ایمنی

کتاب حاضر حاصل سالها تلاش، مطالعه، تجربه و اقدامات کارشناسی و حقوقی در زمینه مســـائل و مقررات مربوط به حریم راهها و همچنین بخشنامه ها و دســـتورالعملهای ابلاغی میباشد

آیین نامه ایمنی راه طرح راه ایمن-نشریه ۱-۲۶۷

آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد اول مبانی طرح راه ایمن ۲۶۷

دستور عمل ایمنی انحراف ترافیک

“توسعه” یکی از مهمترین آرمانهاي جوامع بشري امروز است. انجام پروژههاي عمرانی به منظور ایجاد زیرساختهاي مناسب در شهر از مهمترین فعالیتهاي مدیریت شهري در این راستاست.