آگهی مزایده عمومی خودرو(مرحله دوم 1402)

آگهی مزایده عمومی شرکت امیرکبیر

آگهی مزایده عمومی خودرو

شرکت آزاد راه امیرکبیر(قم – کاشان) در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مزایده و آئین نامه های اجرایی آن و به استناد آئین نامه معاملات شرکت آزادراه امیرکبیر،تعداد چهار دستگاه از خودرو های خود  را بشرح ذیل و از طریق مزایده واگذار نماید.

جهت مشاهده جزئیات آگهی خودرو  فایل زیر را بارگیری نمایید:

آگهی مزایده عمومی خودرو