فعالیت های شرکت آزادراه امیرکبیر

امور نگهداری

رسیدگی به امورتصادفات و امداد و سوانح ، خط کشی ، تعمیرات گاردریل ، حفظ حریم و ایمنی ، تابلو علائم ، ماشین آلات ، لکه گیری موضعی ، ابنیه فنی

امور بهره برداری

شامل مدیریت ایستگاه های اخذ عوارض قم و جمکران و کاشان و مدیریت روزانه 30000 تردد و وصول عوارض

امور مالی اداری

واحد مالی
واحد مدیریت حسابرسی
امور انبارها
واحد قراردادها و معاملات
واحد کارپردازی

واحد طرح و توسعه

واحد پژوهش و مطالعات
واحد تطبیق و بروزرسانی استانداردها جهت بهسازی
دفتر فنی